ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου ΖΕΝ τα μέλη, οι εξασκούμενοι και οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους παρακάτω κανόνες.

 1. Κατά την εγγραφή των εξασκούμενων (μελών ή μη), είναι απαραίτητη, και πρέπει να προσκομίζεται, μια ιατρική βεβαίωση η οποία θα βεβαιώνει την καταλληλότητα της υγείας του ατόμου για σωματική  άσκηση. Οι επισκέπτες ασκούνται στο χώρο του Κέντρου ΖΕΝ με δική τους ευθύνη.
 2. Τα μέλη, οι εξασκούμενοι και οι επισκέπτες οφείλουν να διατηρούν τα κινητά τους τηλέφωνα απενεργοποιημένα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο του Κέντρου ΖΕΝ.
 3. Τα μέλη, οι εξασκούμενοι και οι επισκέπτες οφείλουν να εισέρχονται ανυπόδητοι στο χώρο του Κέντρου ΖΕΝ. Τα υποδήματά τους θα πρέπει να αφαιρούνται στην είσοδο του Κέντρου και να εναποτίθενται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο φύλαξης. Επιτρέπεται η χρήση υποδημάτων τύπου «σαγιονάρας» στα αποδυτήρια και στις τουαλέτες του Κέντρου.
 4. Κατά την είσοδο στο χώρο του Κέντρου ZEN, τα μέλη, οι εξασκούμενοι και οι επισκέπτες οφείλουν να χαιρετούν με υπόκλιση. Ομοίως και κατά την έξοδό τους από το χώρο.
 5. Κατά την είσοδο στον ειδικό χώρο άσκησης (τατάμι), και αναλόγως της ασκούμενης τέχνης, οι εξασκούμενοι οφείλουν να χαιρετούν με υπόκλιση προς τον Shomen. Ομοίως και κατά την έξοδό τους από αυτό.
 6. Κατά την έναρξη της εξάσκησης, οι εξασκούμενοι οφείλουν να είναι σε ετοιμότητα και να φέρουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
 7. Πριν από την έναρξη της εξάσκησης και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, οι εξασκούμενοι μπορούν να εκτελούν με δική τους ευθύνη διατατικές ασκήσεις και ασκήσεις προθέρμανσης, καθώς και να υποβάλλουν τυχόν απορίες στον Δάσκαλο ή σε παλαιότερους εξασκούμενους.
 8. Κατά την έναρξη της εξάσκησης ακολουθείται από όλους το εθιμοτυπικό κάθε τέχνης.
 9. Σε περιπτώσεις καθυστερημένης άφιξης, ο ασκούμενος οφείλει να ζητήσει την άδεια του Δασκάλου προτού εισέλθει στον χώρο άσκησης και αρχίσει να συμμετέχει στις διαδικασίες της εξάσκησης.
 10. Σε περίπτωση ήδη υπάρχοντος τραυματισμού που ενδέχεται να επηρεάσει την εξάσκηση, ο ασκούμενος οφείλει να ενημερώσει τους δασκάλους.
 11. Κατά τη διάρκεια της εξάσκησης, οι εξασκούμενοι οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του Δασκάλου, να μη συνομιλούν με άλλους συνασκούμενους και να καταβάλλουν τη μέγιστη σωματική και νοητική προσπάθεια.
 12. Για την επίλυση τυχόν αποριών ακολουθείται η κατεύθυνση που προτείνεται από τον εκάστοτε δάσκαλο.
 13. Οι εξασκούμενοι δεν μπορούν να αποχωρήσουν πριν από το τέλος της εξάσκησης, εκτός αν υφίσταται σοβαρός λόγος προς τούτο, λόγο που θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στον Δάσκαλο και να ζητήσουν την άδειά του.
 14. Με το πέρας της εξάσκησης, οι εξασκούμενοι οφείλουν να τοποθετούν στη θέση του τον εξοπλισμό που χρησιμοποίησαν.
 15. Οι εξασκούμενοι οφείλουν να διατηρούν τον χώρο καθαρό και να βοηθούν στον καθαρισμό και την τακτοποίησή του, εφόσον αυτό τους ζητηθεί.
 16. Το Κέντρο ZEN δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια προσωπικών ειδών των εξασκούμενων (μελών και επισκεπτών), οι οποίοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει ώστε τα προσωπικά τους αντικείμενα δεν θα παραμείνουν στα αποδυτήρια μετά την αποχώρησή τους από τον χώρο του Κέντρου.
 17. Άπαντες οι ευρισκόμενοι στους χώρους του Κέντρου ΖΕΝ (μέλη, εξασκούμενοι, επισκέπτες), οφείλουν να μιλούν ήρεμα και χαμηλόφωνα σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους, εκτός αν η εξάσκηση επιβάλλει κάτι διαφορετικό.
 18. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Κέντρου.
 19. Συνίσταται η μη κατανάλωση φαγητού από τους εξασκούμενους για διάστημα τουλάχιστον δύο ωρών πριν από την έναρξη της εξάσκησης.
 20. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των εξασκούμενων θα πρέπει να τακτοποιούνται εντός της πρώτης εβδομάδος κάθε μήνα, στην περίπτωση που η συνδρομή έχει καθοριστεί μηνιαία, ή πριν από την έναρξη της εξάσκησης για περιπτώσεις μεμονωμένης εξάσκησης.
 21. Ειδικά για τα τακτικά μέλη του Κέντρου ΖΕΝ, ορίζεται «ελάχιστο ποσό εισφοράς μέλους», το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 20,00 Ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται από τα μέλη εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου έκαστου ημερολογιακού έτους.
 22. Η παρακολούθηση όλων των σεμιναρίων καθώς και των ειδικών επιμορφωτικών εκδηλώσεων κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής.
 23. Η υπομονή και η επιμονή αποτελούν βασικές αρετές για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
 24. Όλοι οι όροι του παρόντος Κανονισμού θεωρούνται ουσιώδεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κάποιου μέλους ή εξασκούμενου με τους ανωτέρω κανόνες, το Κέντρο ZEN διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του ή διακοπής της εξάσκησης.